HAPE Exhibitions


ZAKRES TEMATYCZNY /  THEMATIC SCOPE


1.Pompy

1.Pumps

1.1.Pompy wirowe roto-dynamiczne

1.1.Rotodynamic impeller pumps

1.2.Pompy wyporowe

1.2.Positive-displacement pumps

1.3.Pompy strumieniowe ejektory i iniektory

1.3.Jet pumps, ejectors and injectors

1.4.Pompy samozasysające

1.4.Self-priming pumps

1.5.Pompy próżniowe

1.5.Vacuum pumps

1.6.Pompy membranowe

1.6.Diaphragm pumps

1.7.Pompy głębinowe

1.7.Deep-well pumps

1.8.Inne pompy

1.8.Other pumps

 

 

2.Armatura przemysłowa, elementy i

zespoły

2.Industrial fittings, elements and

units

2.1.Armatura zaporowa

2.1. Cut-off fittings

2.2.Armatura zwrotna i zaporowo-zwrotna

2.2. Cut-off and non-return fittings

2.3.Armatura zabezpieczająca

2.3. Safety fittings

2.4.Armatura regulująca i redukcyjna

2.4. Flow regulating and pressure reducing

fittings

2.5.Armatura wskazująca i oddzielająca

2.5. Indicating and isolating fittings

2.6.Armatura różna

2.6. Various fittings

2.7.Inne elementy armatury przemysłowej

2.7. Other industrial fitting elements

 

 

3.Napędy i sterowania do pomp i

armatury przemysłowej, elementy i zespoły

3.Drives and controls for pumps and

industrial fittings, elements and units

3.1.Napędy i sterowanie do pomp

3.1.Drives and controls for pumps

3.1.1.Mechaniczne

3.1.1.Mechanical

3.1.2.Elektryczne

3.1.2.Electric

3.1.3.Hydrauliczne

3.1.3.Hydraulic

3.1.4.Pneumatyczne

3.1.4.Pneumatic

3.2.Napędy i sterowania do armatury przemysłowej

3.2.Drives and controls for industrial fittings

3.2.1.Mechaniczne

3.2.1.Mechanical

3.2.2.Elektryczne

3.2.2.Electric

3.2.3.Hydrauliczne

3.2.3.Hydraulic

3.2.4.Pneumatyczne

3.2.4.Pneumatic

 

 

4.Uszczelnienia do pomp i armatury

przemysłowej

4.Sealings for pumps and industrial

fittings

 

 

5.Osprzęt

5.Accessories

5.1.Osprzęt do pomp

5.1.Accessories for pumps

5.2.Osprzęt do armatury przemysłowej

5.2.Accessories for industrial fittings

 

 

6.Sprężone powietrze

6.Compressed air

6.1.Sprężarki

6.1.Compressors

6.2.Dmuchawy

6.2.Air blowers

6.3.Wentylatory

6.3.Fans

6.4.Urządzenia próżniowe

6.4.Vacuum equipment

6.5.Oczyszczanie sprężonego powietrza

6.5.Compressed air treatment

 

 

7.Maszyny i urządzenia elektryczne

oraz ich elementy

7.Electric machines and devices and

their elements

7.1.Silniki i prądnice (silniki, prądnice, rozruszniki i generatory prądu stałego i przemiennego, itd.)

7.1.Electric motors and current generators(electric motors,generators, direct and alternating current starters and generators, etc,)

7.2.Siłowniki (siłowniki, podnośniki elektryczne, itd.)

7.2.Servo-motors (servo-motors, electric lifts, etc.)

7.3.Transformatory i elektromagnesy (transformatory, dzwonki, brzęczyki, sprzęgła i hamulce, itd.)

7.3.Transformers and electromagnets

(transformers, bells, buzzers, couplings, etc.)

7.4.Urządzenia termoelektryczne (elementy grzejne i druty oporowe, itd.)

7.4.Thermoelectric units (heating elements, resistance wires etc.)

7.5.Obudowy i odlewy

7.5.Casings and casts

7.6.Elementy izolacyjne

7.6.Insulation elements

7.7.Inne elementy i podzespoły

7.7. Other elements and components

 

 

8.Przewody i łączniki

8.Conduits and connectors

8.1.Przewody (przewody specjalne,

sygnalizacyjne, telekomunikacyjne,

światłowody, itd.)

8.1.Conduits (special conduits, signalling

and telecommunication conduits, optical fibres, etc.

8.2.Łączniki (wyłączniki, przełączniki, styczniki, przekaźniki, złączki, wtyczki, uchwyty, itd.)

8.2.Connectors (control push-buttons, switches, contactors, relays, plugs, holders, etc.)

 

 

9.Sterowanie i kontrola

9.Steering and control

9.1.Sterowniki i regulatory (regulatory

temperatury, mocy, obrotów, sterowniki przemysłowe, itd.)

9.1.Steerings and regulators

(thermoregulators, output

governor, speed governor, industrial steerings, etc.)

9.2.Liczniki i mierniki (liczniki energii, woltomierze, amperomierze, mierniki

rezystancji, pojemności, częstościomierze, zegary, itd.)

9.2.Meters and measuring instruments

(power meters,voltmeters, ammeters, resistance meters, capacity meters,

frequency meters, time recorders, etc.)

9.3.Czujniki i detektory (czujniki temperatury, obrotów, położenia, itd.)

9.3.Sensors and detectors (temperature sensors, rotary sensors, position sensors,

etc.)

9.4.Inne elementy urządzeń kontrolno-pomiarowych (wskaźniki, lampki kontrolne, sygnalizatory dźwiękowe, itd.)

9.4.Other measuring elements instruments and control devices (indicators, pilot lamps, sound signalling devices, etc.)

 

 

10.Akcesoria układów automatyki

oraz ich elementy

10.Accessories for automatic systems

and their elements

10.1.Elementy półprzewodnikowe

(procesory, układy scalone, tyrystory, diody, itd.)

10.1. Semiconductor elements (processors, integrated circuits, thyristors, diodes, etc.)

10.2.Inne elementy układów automatyki

(rezystory, potencjometry, cewki, kondensatory, obwody drukowane, itd.)

10.2.Other elements of automatic systems

(resistors, potentiometers, coils, condensers, printed circuits, etc.)

 

 

11.Technika analogowa i cyfrowa

11.Analogue and digital technology

11.1.Generatory i zasilacze (generatory

sygnałów, drgań, modulatory, zasilacze, itd.)

11.1.Generators and power suppliers (signal

generators, vibration generators, modulators, power suppliers, etc.)

11.2.Układy stabilizujące i filtry (układy prostownicze, filtry, układy stabilizujące, itd.)

11.2.Stabilising systems and filters (rectifying systems, stabilising systems, filters etc.)

11.3.Wzmacniacze i przetwornice

(wzmacniacze sygnałów, przetwornice analogowo-cyfrowe, itd.)

11.3.Amplifiers and converters (signal amplifiers, analogue and digital converters,

etc.)

11.4.Systemy komputerowe (wspomagające,

kompleksowe, itd.)

11.4.Computer systems (aiding systems,

complex systems, etc.)

11.5.Inne układy i systemy (nadajniki,

kamery, radary, nawigacja radiowa, itd.)

11.5.Other systems (transmitters, cameras,

radars, radionavigation, etc.

 

 

12.Organizacje i instytucje branżowe

12.Professional organizations and

institutions

 

 

13.Wydawnictwa branżowe

13.Professional publications

 

 

14.Oprogramowanie profesjonalne

14.Professional software

 

 

15.Projektowanie

15.Designing

 

 

16.Usługi

16.Services

[ Back ]
Media Partners