METALFORUM Exhibition

ZAKRES TEMATYCZNY / THEMATIC SCOPE

 


1. SUROWCE METALURGICZNE

1. METALLURGICAL RAW MATERIALS

 

1.1.   Rudy i koncentraty

1.1. Ores and ore concentrates

 

1.1.1. Żelaza

1.1.1.  Of iron

 

1.1.2. Metali nieżelaznych

1.1.2. Of non-ferrous metals

 

1.2. Złom

1.2. Scrap metal

 

1.2.1. Stalowy i staliwny

1.2.1. Of steel and cast steel

 

1.2.2. Żeliwny

1.2.2. Of cast iron

 

1.2.3. Metali nieżelaznych

1.2.3. Of non-ferrous metals

 

1.3. Odpady metali w procesach produkcyjnych

1.3. Metal waste from production processes

 

1.4. Żużle metalurgiczne i ich przetwory

1.4. Metallurgical slags and their products

2. MASZYNY I URZĄDZENIA DLA METALURGII I HUTNICTWA

2.    MACHINES AND DEVICES FOR METALLURGY AND FOUNDRY ENGINEERING

 

2.1. Piece do topienia metali

2.1. Metal melting furnaces

 

2.2. Piece do wyżarzania

2.2. Annealing furnaces

 

2.3. Urządzenia do metalurgii pozapiecowej

2.3. Devices for non-furnace metallurgy

 

2.4. Kadzie odlewnicze i hutnicze

2.4. Casting and metallurgical ladles

 

2.5. Wlewnice

2.5. Moulds

 

2.6. Maszyny i urządzenia do metalurgii proszków metali

2.6. Machines and devices for metal powder metallurgy

 

2.6.1. Urządzenia do wytwarzania proszków metali

2.6.1. Devices for production of metal powders

 

2.6.2. Prasy do prasowania wyprasek z proszków metali

2.6.2. Presses for compaction of metal powders

 

2.6.3. Urządzenia do spiekania wyprasek z proszków metali

2.6.3. Devices for sintering of metal powder compacts

 

2.7. Maszyny i urządzenia dla hutnictwa

2.7. Machines and devices for metallurgy

 

2.7.1. Piece hutnicze do podgrzewania wlewków i wsadów

2.7.1. Metallurgical furnaces for heating of ingots and charges

 

2.7.2. Walcarki hutnicze do walcowania na gorąco i zimno

2.7.2. Metallurgical hot and cold rolling mills

 

2.7.3. Przeciągarki

2.7.3. Broaching machines

 

2.7.4. Zwijarki do drutów

2.7.4. Wire coilers

 

2.7.5. Maszyny i urządzenia do produkcji rur

2.7.5. Machines and devices for production of pipes

 

2.7.6. Maszyny i urządzenia do produkcji taśm ciętych z blachy, folii i podobnych wyrobów

2.7.6. Machines and devices for production of cut sheet  strips, foils and similar products

 

2.7.7. Zwijarki do taśm, folii i podobnych

2.7.7. Coilers for strips, foils and similar products

 

2.7.8. Maszyny i urządzenia do cięcia wyrobów hutniczych na wymiar

2.7.8. Machines and devices for cutting metallurgical products to size

 

2.7.9. Prasy do prasowania, wytłaczania i wykrawania

2.7.9. Presses for pressing, extruding and punching

 

2.7.10. Młoty do odkuwania wyrobów hutniczych

2.7.10. Hammers for forging of metallurgical products

 

2.7.11.Piece i urządzenia do obróbki cieplnej wyrobów hutniczych

2.7.11.Furnaces and devices for thermal distressing of metallurgical products

 

2.7.12. Urządzenia do pakietowania wyrobów hutniczych

2.7.12. Devices for packeting of metallurgical products

 

2.7.13. Ciągi technologiczne walcarek i przeciągarek

2.7.13. Technological lines of rolling mills and broaching machines

 

2.7.14. Urządzenia transportu międzyoperacyjnego

2.7.14. Devices for inter-operational transport

 

2.7.15. Inne maszyny i urządzenia hutnicze

2.7.15. Other metallurgical machines and devices

 

2.7.16. Wyposażenie i oprzyrządowanie maszyn i urządzeń hutniczych

2.7.16. Equipment and instrumentation for metallurgical machines and devices

 

2.7.17. Materiały i osprzęt dla hutnictwa

2.7.17. Materials and equipment for metallurgy

 

2.7.18. Kompletne linie technologiczne, obiekty, metalurgiczne, odlewnicze, hutnicze

2.7.18. Complete metallurgical, foundry and steel working technological lines

3.  PRODUKTY HUTNICTWA I ODLEWNICTWA

3. METALLURGICAL PRODUCTS AND CASTS

 

3.1. Druty

3.1. Wires

 

3.1.1. Druty ogólnego przeznaczenia

3.1.1. Wires for general purpose

 

3.1.2. Druty spawalnicze

3.1.2. Wires for welding

 

3.1.3. Druty ciągnione na zimno

3.1.3. Cold-drawn wires

 

3.1.4. Druty z metali nieżelaznych

3.1.4. Non-ferrous wires

 

3.1.5.Inne

3.1.5. Other wires

 

3.2. Rury

3.2. Pipes

 

3.2.1. Rury żeliwne i dodatki

3.2.1. Cast iron pipes and auxiliary elements

 

3.2.1.1. Rury żeliwne, przewody rurowe, profile i tuleje z żeliwa

3.2.1.1. Steel pipes, pipe conduits, sections and sleeves of cast iron

 

3.2.1.2. Złącza do rur żeliwne

3.2.1.2. Cast iron joints for pipes

 

3.2.2.Rury stalowe

3.2.2. Steel pipes

 

3.2.2.1. Rury, przewody rurowe, profile drążone i tuleje stalowe

3.2.2.1. Pipes, pipe conduits, hollowed sections and steel sleeves

 

3.2.2.2. Rury stalowe bez szwu

3.2.2.2. Steel seamless pipes

 

3.2.2.3. Rury stalowe spawane

3.2.2.3. Steel welded pipes

 

3.2.2.4. Złącza do rur staliwne i stalowe

3.2.2.4. Cast steel and steel joints

 

3.2.3. Rury z metali nieżelaznych

3.2.3. Non-ferrous pipes

 

3.2.4. Inne

3.2.4. Other pipes

 

3.3. Pręty

3.3. Bars

 

3.3.1. Pręty ciągnione na zimno

3.3.1. Cold-drawn bars

 

3.3.2. Pręty walcowane na gorąco

3.3.2. Hot-rolled bars

 

3.3.3. Pręty zbrojeniowe

3.3.3. Reinforcing bars

 

3.3.4. Pręty z metali nieżelaznych

3.3.4. Non-ferrous bars

 

3.3.5. Inne

3.3.5. Other bars

 

3.4. Blachy

3.4. Sheets

 

3.4.1. Blachy walcowane na gorące

3.4.1. Hot-rolled sheets

 

3.4.2. Blachy walcowane na zimno

3.4.2. Cold-rolled sheets

 

3.4.3. Blachy walcowane nawrotnie

3.4.3. Reversible-rolled sheets

 

3.4.4. Blachy ocynkowane

3.4.4. Zinc coated sheets

 

3.4.5. Blachy z metali nieżelaznych

3.4.5. Non-ferrous sheets

 

3.4.6. Inne

3.4.6. Other sheets

 

3.5. Odlewy

3.5. Casts

 

3.6. Profile

3.6. Sections

 

3.6.1. Profile walcowane na gorąco

3.6.1. Hot-rolled sections

 

3.6.2. Profile ciągnione na gorąco

3.6.2. Hot-drawn sections

 

3.6.3. Profile wyciskane na gorące

3.6.3. Hot-extruded sections

 

3.6.4. Profile gięte na zimno

3.6.4. Cold formed sections

 

3.6.5. Profile spawane

3.6.5. Welded sections

 

3.6.6. Inne

3.6.6. Other

 

3.7. Konstrukcje

3.7. Constructions

 

3.7.1. Konstrukcje mostowe i wiadukty

3.7.1. Bridge constructions and viaducts

 

3.7.2. Konstrukcje budowlane i przemysłowe

3.7.2. Building and industrial constructions

 

3.7.3. Konstrukcje dźwignicowe

3.7.3. Crane constructions

 

3.7.4. Konstrukcje maszynowe

3.7.4. Machine constructions

 

3.7.5. Konstrukcje zbiorników

3.7.5. Tank constructions

 

3.7.6. Inne

3.7.6. Other constructions

 

3.8. Wyroby kute

3.8. Forged products

 

3.8.1. Pręty kute

3.8.1. Forged bars

 

3.8.2. Krążki

3.8.2. Disks

 

3.8.3. Tarcze

3.8.3. Shields

 

3.8.4. Pierścienie

3.8.4. Rings

 

3.8.5. Odkuwki

3.8.5. Forgings

 

3.8.6. Walce

3.8.6. Rolls

 

3.8.7. Wały

3.8.7. Shafts

 

3.8.8. Kostki

3.8.8. Blocks

 

3.8.9. Inne

3.8.9. Other forged products

 

3.9. Okucia metalowe

3.9. Metalhardware

 

3.10. Pozostałe wyroby hutnicze

3.10. Other metallurgical products

 

3.10.1. Taśmy

3.10.1. Strips

 

3.10.2. Pasy

3.10.2. Belts

 

3.10.3. Walcówka

3.10.3. Wire rod

 

3.10.4. Wlewki

3.10.4.  Ingots

 

3.10.5. Sprężyny

3.10.5. Springs

 

3.10.6. Walce

3.10.6. Rolls

 

3.10.7. Kształtowniki

3.10.7. Sections & shapes

 

3.10.8. Kołnierze

3.10.8. Flanges

 

3.10.9. Pierścienie

3.10.9. Rings

 

3.10.10. Obręcze

3.10.10. Hoops

 

3.10.11. Koła

3.10.11. Wheels

 

3.10.12. Bednarka

3.10.12. Band iron

 

3.10.13. Siatki zbrojeniowe

3.10.13. Reinforcing fabric

 

3.10.14. Inne

3.10.14. Other

 

3.11. Opakowania metalowe

3.11. Metal packages

 

3.12. Metalowe elementy złączne

3.12. Metal fastening elements

 

4.  ORGANIZACJE I INSTYTUCJE BRANŻOWE

4. PROFESSIONAL ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS

 

5.  WYDAWNICTWA BRANŻOWE

5. PROFESSIONAL PUBLICATIONS

 

6. OPROGRAMOWANIE PROFESJONALNE

6. PROFESSIONAL SOFTWARE

 

7. PROJEKTOWANIE

7. DESIGNING

 

8.  USŁUGI

8. SERVICES
[ Back ]
Media Partners