SURFEX Exhibition

ZAKRES TEMATYCZNY / THEMATIC SCOPE

 

1.

Oczyszczanie i wstępne przygotowanie
powierzchni metalowych

1.

Cleaning and preliminary treatment of metal surfaces

1.1.

urządzenia do oczyszczania oraz wstępnego
przygotowania powierzchni

1.1.

devices for surface cleaning and preliminary treatment

1.1.1.

urządzenia do chromianowania

1.1.1.

devices for chromate treatment

1.1.2

urządzenia odtłuszczające i czyszczące
z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych

1.1.2.

degreasing and cleaning devices using organic solvents

1.1.3.

urządzenia odtłuszczające i czyszczące
z zastosowaniem rozpuszczalników wodnych

1.1.3.

degreasing and cleaning devices using water solvents

1.1.4.

wibracyjne urządzenia do obróbki luźnymi kształtkami

1.1.4.

vibration devices for treatment with loose elements

1.1.5

urządzenia fluidyzacyjne do usuwania warstw i lakierów

1.1.5.

fluidization devices for removal of films and lacquers

1.1.6.

sprzęt laserowy do oczyszczania powierzchni

1.1.6.

laser equipment for surface cleaning

1.1.7.

urządzenia do pasywacji

1.1.7.

passivation devices

1.1.8.

urządzenia do fosforanowania

1.1.8.

phosphatizing devices

1.1.9.

urządzenia do wytrawiania

1.1.9.

pickling devices

1.1.10

systemy plazmowe do oczyszczania powierzchni

1.1.10.

plasma systems for surface cleaning

1.1.11.

urządzenia do  utwardzania powierzchniowego śrutem

1.1.11.

devices for shot blast surface hardening

1.1.12.

urządzenia ultradźwiękowe

1.1.12.

ultrasound devices

1.1.13

urządzania do obróbki strumieniowo-ściernej

1.1.13.

devices for vapour blasting treatment

1.1.14.

akcesoria do urządzeń do czyszczenia
i wstępnej obróbki powierzchni

1.1.14.

accessories for devices for surface cleaning
and preliminary treatment

1.2

środki pomocnicze do oczyszczania
i wstępnego przygotowania powierzchni

1.2.

auxiliary materials for surface clearing
and preliminary treatment

1.2.1.

środki do chromianowania

1.2.1.

chromate treatment agents

1.2.2.

środki czyszczące i odtłuszczające

1.2.2.

cleaning and degreasing agents

1.2.3.

środki do usuwania zgorzeliny

1.2.3.

scale removal agents

1.2.4.

środki zwilżające, detergenty, dodatki

1.2.4.

wetting agents, detergents, additives

1.2.5.

środki do fosforanowania

1.2.5.

phosphatizing agents

1.2.6.

środki do wytrawiania

1.2.6.

pickling agents

1.2.7.

ścierniwa do obróbki strumieniowo-ściernej

1.2.7.

abrasive materials for vapour blasting

1.2.8.

środki ochrony powierzchni przed korozją

1.2.8.

anti-corrosion surface protection agents

 

 

 

 

2.

Cieplna i cieplno-chemiczna obróbka
powierzchniowa  wyrobów metalowych

2.

Heat and thermochemical surface
treatment of metal products

2.1.

powłoki, materiały powłokowe i środki pomocnicze

2.1

coating materials, coatings and auxiliary materials

2.2.

urządzenia do wgłębnej obróbki cieplnej wyrobów
metalowych i cieplno-chemicznej obróbki powierzchniowej

2.2.

devices for deep heat treatment of metal Products
and for thermochemical surface treatment

2.2.1.

piece i instalacje do procesów obróbki cieplnej

2.2.1

furnaces and installations for heat treatment processes

2.2.2.

urządzenia do chłodzenia i mycia wsadu
(wanny, studzienki i inne)

2.2.2.

devices for cooling and washing of the charge
(tubs, wells and others)

2.2.3.

nagrzewnice indukcyjne

2.2.3.

induction heaters

2.2.4.

wyposażenie pomocnicze do urządzeń

2.2.4.

auxiliary accesories for the devices

2.3.

technologie stosowane w cieplnej i cieplno-chemicznej
obróbce powierzchni

2.3.

techniques used in heat and thermochemical
surface treatment

2.3.1.

powierzchniowe obróbki niedyfuzyjne

2.3.1.

non-diffusion surface treatments

2.3.2.

powierzchniowe obróbki dyfuzyjne

2.3.2.

diffusion surface treatments

2.3.3.

metalizacja dyfuzyjna

2.3.3.

diffusion metallization

2.3.4.

technologie i sprzęt do natryskiwania cieplnego

2.3.4.

technologies and equipment for heat spraying

2.3.5.

technologie elektroiskrowego nanoszenia powłok

2.3.5.

techniques for electrosparking coat application

2.3.6.

technologie plazmowe

2.3.6.

plasma techniques

2.3.7.

technologie cienkowarstwowe

2.3.7.

thin-film techniques

2.3.8.

technologie CVD (Chemical Vapour Deposition
-chemiczne osadzanie z fazy gazowej)

2.3.8.

CVD (Chemical Vapour Deposition) techniques

2.3.9.

technologie PVD (Physical Vapour Deposition
– fizyczna krystalizacja z fazy gazowej)

2.3.9.

PVD (Physical Vapour Deposition) techniques

2.3.10.

technologie wiązkowe

2.3.10.

bundle techniques

2.3.11.

technologie implantacji jonów

2.3.11.

ion implantation techniques

2.3.12.

technologie elektronowe

2.3.12.

electron techniques

2.3.13.

technologie laserowe

2.3.13.

laser techniques

2.3.14.

technologie detonacyjnego nanoszenia powłok

2.3.14.

explosion coating techniques

2.3.15.

zmechanizowane i zautomatyzowane
linie do obróbki cieplnej

2.3.15.

mechanized and automatized lines for heat treatment

 

 

 

 

3.

Galwanizacja

3.

Electroplating

3.1.

powłoki  galwaniczne

3.1.

electrolytic coatings

3.2.

chemikalia dla techniki galwanicznej

3.2.

chemicals for electrolytic technique

3.3.

urządzenia dla techniki galwanicznej

3.3.

devices for electrolytic technique

3.3.1.

wirówki

3.3.1.

centrifuges

3.3.2.

urządzenia dozujące

3.3.2.

batching devices

3.3.3.

systemy i urządzenia do oczyszczania
powietrza i gazów odlotowych

3.3.3.

systems and devices for purification
of air and emissions

3.3.4.

urządzenia filtracyjne

3.3.4.

filtration devices

3.3.5.

urządzenia załadowcze i rozładowcze

3.3.5.

loading and unloading devices

3.3.6.

urządzenia do galwanizacji masowej

3.3.6.

devices for mass electrolytic coating

3.3.7.

systemy kontrolne obwodów otwartych

3.3.7.

control systems for open circuits

3.3.8.

systemy regeneracyjne

3.3.8.

regeneration systems

3.3.9.

prostowniki ( kolumny) i systemy
przełączania biegunów

3.3.9.

rectifiers (columns) and pole switching systems

3.3.10.

inne

3.3.10.

others

3.4.

systemy do procesów chemicznych i elektrolitycznych
w technologii galwanicznej

3.4.

chemical and electrolytic systems for electrolytic technology

 

 

 

 

4.

Lakierowanie, emaliowanie i nanoszenie
warstw z tworzyw sztucznych i gumy

4.

Lacquering, enamelling and applying plastic and rubber
coating layers

4.1.

powłoki i materiały powłokowe

4.1.

coatings and coatings materials

4.1.1.

farby do elektroforetycznego malowania zanurzeniowego

4.1.1.

paints for electrodeposition immersion painting

4.1.2.

spieki emalierskie, pigmenty emalierskie

4.1.2.

enamelling sinters, enamelling pigments

4.1.3.

farby i lakiery rozpuszczalnikowe

4.1.3.

solvent paints and lacquers

4.1.4.

farby i lakiery wodorozcieńczalne

4.1.4.

water paints and lacquers

4.1.5.

farby i lakiery o niskiej zawartości rozpuszczalników

4.1.5.

paints and lacquers of low solvent content

4.1.6.

farby proszkowe

4.1.6.

powder paints

4.1.7.

farby akrylowo-silikonowe

4.1.7.

acrylic-silicone paints

4.1.8.

pokosty

4.1.8.

oil varnishes

4.1.9.

powłoki gumowe

4.1.9.

rubber coatings

4.1.10.

powłoki z tworzyw sztucznych

4.1.10.

plastic coatings

4.2.

urządzenia  i wyposażenie do nanoszenia powłok

4.2.

devices and equipment for applying coatings layers

4.2.1.

pistolety natryskowe ręczne i automatyczne

4.2.1.

hand-held and automatic spraying guns

4.2.2.

kabiny natryskowe, komory, ściany filtracyjne

4.2.2.

spraying cabins, chambers, filtration walls

4.2.3.

automatyczne urządzenia do lakierowania,
emaliowania i nanoszenia warstw z tworzyw sztucznych i gumy

4.2.3.

automatic devices for lacquering, enamelling
and applying plastic and rubber coating layers

4.2.4.

kompletne systemy natryskowe do lakierowania,
emaliowania i nanoszenia warstw z tworzyw sztucznych i gumy

4.2.4.

complete  spraying systems for lacquering, enamelling
and applying plastic and rubber coating layers

4.2.5.

kompletne stanowiska do lakierowania i suszenia

4.2.5.

complete stand for lacquering and drying

4.2.6.

maszyny i urządzenia do malowania zanurzeniowego

4.2.6.

machines and devices for immersion painting

4.2.7.

elektroforetyczne urządzenia do malowania zanurzeniowego

4.2.7.

electrodeposition devices for immersion painting

4.2.8.

maszyny do pokrywania warstewkowego

4.2.8.

machines for film coating

4.2.9.

urządzenia do malowania przez polewanie

4.2.9.

devices for flow coating

4.2.10.

maszyny do nanoszenia tworzyw sztucznych i gumy

4.2.10.

machines for application of plastics and rubber

4.2.11.

urządzenia do lakierowania proszkowego

4.2.11.

devices for powder painting

4.2.12.

ekranowe maszyny drukarskie

4.2.12.

screen printing machines

4.2.13.

maszyny natryskowe

4.2.13.

spraying machines

4.2.14.

urządzenia do impregnacji próżniowej

4.2.14.

devices for vacuum impregnation

4.2.15.

aparaty spiekalnicze do nanoszenia warstw

4.2.15.

sintering devices for film application

4.3.

sprzęt i urządzenia do zaopatrzenia w materiały
oraz  środki pomocnicze

4.3.

equipment and devices providing materials and auxiliaries

4.3.1.

sprzęt do przygotowania do emaliowania

4.3.1.

equipment for preparations for enamelling

4.3.2.

filtry i sprzęt filtracyjny

4.3.2.

filters and filtering equipment

4.3.3.

urządzenia do obiegu materiałów

4.3.3.

devices for circulation of materials

4.3.4.

aparaty dozujące do materiałów pomocniczych

4.3.4.

batching devices for auxiliary materials

4.3.5.

zbiorniki ciśnieniowe

4.3.5.

pressure tanks

4.3.6.

pompy do materiałów pomocniczych

4.3.6.

pumps for auxiliary materials

4.4.

urządzenia do odsysania, oddzielania i odzyskiwania
materiałów powłokowych i rozpuszczalników

4.4.

devices for sucking off, separating and recovering
coating materials and solvents

4.5.

urządzenia i instalacje osuszające

4.5.

drying ins.5. tallations and devices

4.5.1.

suszarki wirówkowe

4.5.1.

centrifugal dryers

4.5.2.

suszarki konwekcyjne

4.5.2.

convection dryers

4.5.3.

suszarki elektronowe

4.5.3.

electron dryers

4.5.4.

piece emalierskie

4.5.4.

enameling furnaces

4.5.5.

suszarki  promiennikowe

4.5.5.

radiation dryers

4.5.6.

suszarki ultrafioletowe

4.5.6.

UV dryers

4.5.7.

urządzenia do suszenia próżniowego

4.5.7.

devices for vacuum drying

4.5.8.

urządzenia wypierające wodę

4.5.8.

water displacement devices

 

 

 

 

5.

Obróbka wykończeniowa  powierzchni

5.

Finishing surface treatment

5.1.

akcesoria i środki pomocnicze

5.1.

accessories and auxiliary equipment

5.1.1.

szczotki (pędzle techniczne)

5.1.1.

technical brushes

5.1.2.

pasty szlifierskie, polerujące, emulsje,
środki ochrony przed kwasami

5.1.2.

grinding and polishing pastes, emulsions,
acid protection agents

5.1.3.

sprzęt mechaniczny do polerowania

5.1.3.

mechanical equipment for polishing

5.1.4.

płuczki

5.1.4.

washers

5.2.

urządzenia do obróbki wykończeniowej

5.2.

devices for finishing treatment

5.2.1.

sprzęt do wybłyszczania

5.2.1.

equipment for brightening

5.2.2.

sprzęt do oksydowania

5.2.2.

equipment for oxidizing

5.2.3.

sprzęt i urządzenia do szczotkowania

5.2.3.

equipment and devices for brushing

5.2.4.

urządzenia do stępiania ostrych krawędzi

5.2.4.

devices for dulling sharp edges

5.2.5.

sprzęt szlifierski i polerski, maszyny do piaskowania

5.2.5.

grinding and polishing equipment,
sand-blasting machines

5.2.6.

maszyny do oznaczania powłok lakierowanych

5.2.6.

machines for marking lacquer coatings

5.2.7.

urządzenia do fotochemicznego
utwardzania powierzchni wyrobów

5.2.7.

evices for photochemical hardening of product surfaces

 

 

 

 

6.

Inne urządzenia stosowane przy obróbce powierzchni

6.

Other devices used in surface treatment

6.1.

wymienniki ciepła

6.1.

heat exchangers

6.2.

maszyny i urządzenia chłodzące

6.2.

cooling machines and devices

6.3.

systemy wentylacyjne

6.3.

ventilation systems

6.4.

sprzęt i urządzenia do procesów kulkowania

6.4.

equipment and devices for shot peening

 

 

 

 

7.

Kompletne stanowiska i linie technologiczne
stosowane w obróbce powierzchni

7.

Complete stands and processing lines
used in surface treatment

 

 

 

 

8.

Systemy wspomagania komputerowego
w obróbce powierzchni

8.

Computer aided systems in surface treatment

 

 

 

 

9.

Urządzenia pomiarowe,
kontrolne i aparatura badawcza

9.

Measuring and monitoring devices, research equipment

9.1.

aparatura badawcza

9.1.

research equipment

9.2.

zaopatrzenie laboratoriów

9.2.

laboratory supplies

9.3.

aparatura pomiarowa i kontrolna

9.3.

measuring and monitoring equipment

 

 

 

 

10.

Ochrona środowiska

10.

Environment protection

 

 

 


11.

Usługi

11.

Services

 

 

 


12.

Organizacje i związki branżowe

12.

Organizations and associations

 

 

 


13.

Wydawnictwa branżowe

13.

Professional publications

[ Back ]
Media Partners